بنا سازان سبک لاهیج

>

معماری و طراحی داخلی تجاری

ساختمان تجاری که در تقاطع خیابان قرار گرفته است باید دارای معماری داخلی تجاری با کیفیت در دو خیابان باشد و در گوشه باید دارای طراحی شاخص‌تری باشد( به طور مثال، دسترسی اصلی به ورودی ساختمان یا دارای بام بلندتری باشد).در بالای ورودی باید سایبان و حفاظی نصب شود تا هم در معرض دید و شاخص باشد و هم در برابر برف و باران محافظت شود

معماری داخلی تجاری گسترده شده باید دارای چیدمان پنجره، خط بام، تقسیم بندی‌ها، تورفتگی‌ها و بیرون‌زدگی‌هایی باشد که نشانگر سلسله مراتب هماهنگی از فرم معماری و هویت مرکز تجاری باشد.طراحی ساختمان در سایت پروژه باید به نحوی باشد که پیوستگی و هماهنگی با معماری بافت، مصالح، رنگ، فرم و سبک ساختمان‌های اطراف داشته باشد. جای‌گذاری ساختمان تجاری باید به نحوی باشد که به درختان موجود در سایت آسیب وارد نشود و ارزش آن‌ها حفظ شود.

طراحی داخلی تجاری شامل موارد زیر می شود :