بنا سازان سبک لاهیج

>

گروه مهندسین بنا سازان سبک لاهیج

معماری یک هنر اجتماعی است

مهندس فرزین سعادت

مدیر عامل

کارشناس ارشد معماری

مهندس سیامک بهرامی

مسئول دفتر طراحی

کارشناس عمران

مهندس مرضیه تقی دوست

واحد اجرای

کارشناس معماری

مهندس صغرا کریمی پور

واحد اجرای

کارشناس عمران

مهندس مهسا نهال پرور

واحد طراحی

کارشناس معماری

مهندس فاطمه طباطبایی

واحد طراحی

کارشناس ارشد معماری